ValetPRO Citrus Tar Remover - Kallavfettning

ValetPRO Citrus Tar Remover - Kallavfettning

159 kr - 1 299 kr


Om Citrus Tar Remover 

ValetPRO Citrus Tar Remover är en mycket effektiv tjärlösare som även tar bort limrester. Perfekt för envisa tjär- och asfaltsfläckar efter en hård vinter. Mycket prisvärd!

Fördelar

 • Effektiv: Tar bort tjära, lim, olja, bränsle, fett, kalk, silikon och kåda.
 • Skonsam: Baserad på citrusoljor, mildare för både användaren och miljön.
 • Mångsidig: Kan användas på gummi, syntetiska mattor och möbler.

Egenskaper

 • Produkt: Tjärborttagning ValetPRO Citrus Tar Remover
 • Användningsområde: Borttagning av tjära och lim från bilens yta
 • Förpackning: Plastflaska med spraymunstycke (500 ml) eller plastdunk med skruvkork (5000 ml)
 • Storlek: 0.5 - 5 liter
 • Förbrukning: 0.5 liter räcker till cirka 2 bilar
 • Färdig att använda: Ingen spädning behövs
 • Importör: Autodude

Användningsinstruktioner

 1. Efter handtvätt: Se till att bilens yta är ren från annan smuts.
 2. Applicera: Spraya medlet outspätt på en torr yta.
 3. Verkningstid: Låt verka i 5-10 minuter. Håll koll så att medlet inte torkar.
 4. Skölj noga: Skölj av med mycket vatten.
 5. Efterbehandling: Tvätta lätt med ett lösningsmedel för att säkerställa att ytan är helt ren inför eventuell vaxning.

Tips

 • Spraymunstycke PRO: Vid användning av dunkarna rekommenderas detta tillbehör för enklare applicering.
 • Testa först: Gör alltid ett test på ett litet, inte synligt område innan du använder produkten på större ytor.

Varningar och försiktighetsåtgärder

 • Brandfarligt: Håll borta från värme, heta ytor, gnistor och öppen eld. Rökning förbjuden.
 • Kontakt: Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta händerna noggrant efter hantering.
 • Inandning: Undvik att andas in medlet.
 • Skydd: Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd.
 • Vid förtäring: Ring Giftinformationscentralen eller läkare omedelbart.
 • Hudkontakt: Tvätta med mycket vatten.
 • Ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser och fortsätt skölja.

Säkerhetsinformation

 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Innehåller D-Limon: Kan orsaka allergiska reaktioner.

Om ValetPRO

ValetPRO är känt för sina högkvalitativa bilvårdsprodukter som är både effektiva och prisvärda. Deras produkter är designade för att vara användarvänliga och skonsamma mot både fordon och miljö.

Recensioner

Ingen användare har betygsatt denna produkt

Varumärke
ValetPRO
EAN
5060220320130
MAN
-
Återförsäljare
Autodude