ValetPRO Snow Foam Combo2 - Snow Foam

ValetPRO Snow Foam Combo2 - Snow Foam

149 kr - 349 kr


Snow Foam Combo2

ValetPRO Snow Foam Combo2 är ett starkt alkaliskt förtvättsmedel som passar perfekt för grundlig rengöring av bilen. Medlet används med en foam lance och bildar ett tjockt, klibbigt skum som effektivt löser upp smuts.

Fördelar

 • Grundlig rengöring: Perfekt för djupgående rengöring, inte för underhållstvätt.
 • Stark rengöring: Effektivare än många andra förtvättsmedel.
 • Långtidsverkande skum: Det tjocka skummet stannar kvar längre och löser upp smutsen.

Användningsområden

 • Djupgående rengöring: Passar för alla typer av lackade ytor.
 • Förbehandling: Används före huvudtvätten för att ta bort envis smuts.

Viktigt att tänka på

 • Inte vaxsäker: Rekommenderas inte för användning på naturliga vaxer.
 • Syntetiska vaxer: Tål detta medel relativt bra.

Egenskaper

 • Produkt: ValetPRO Snow Foam Combo2 – förtvättsmedel
 • Användning: Förtvätt av bilen innan huvudtvätten
 • Förpackning: Plastdunk, 1 - 5 liter
 • Blandningsförhållande: 1:15-1:25
 • pH-värde: 13, starkt alkaliskt

Användningsinstruktioner

 1. Späd ut medlet: Blanda 50-100 ml rengöringsmedel i foam lance-behållaren och fyll upp med vatten.
 2. Applicera:
  • Sprid ut skummet från nedifrån och upp.
  • Låt verka så länge som möjligt utan att det torkar.
 3. Skölj: Skölj noga av med högtryckstvätt eller vattenslang.

Säkerhetsinformation

 • Signalord: Fara
 • Förvaring: Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Innehåll: Natrium-alkylbensensulfonat
  • <5% anjoniska tensider
  • <5% amfotera ytaktiva medel
  • <5% icke-joniska ytaktiva medel
 • Risker:
  • Orsakar allvarliga ögonskador.
  • Irriterar huden.

Skyddsangivelser

 • Tvätta händerna noggrant efter hantering.
 • Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd eller ansiktsskydd.
 • Vid förtäring: Skölj munnen. Framkalla inte kräkning.
 • Vid hudkontakt: Ta av förorenade kläder. Skölj huden med vatten.
 • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om möjligt. Fortsätt skölja. Sök omedelbart läkarvård.
 • Förvaras inlåst.

Varningsetikett: H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Recensioner

Ingen användare har betygsatt denna produkt

Varumärke
ValetPRO
EAN
5060220320215
MAN
-
Återförsäljare
Autodude