Vad är Adblue?
Tobias Karlsson

Publicerad

Vad är Adblue?

Välkommen till vår guide om Adblue – en vätska för reningen av dieselavgaser. I denna artikel kommer vi gå igenom Adblue från dess användning och funktion till viktiga säkerhetsåtgärder och hälsoråd. Låt oss gå igenom Adblue och dess betydelse för både fordon och miljö.

Adblue är en vätska som minskar utsläppen av kväveoxider från dieselbilar genom Selektiv Katalytisk Reduktion (SCR). Felaktig påfyllning kan leda till allvarliga problem. Adblue är också viktigt för att minska miljöpåverkan från dieselbilar och bör hanteras försiktigt för att undvika irritation på hud och ögon samt förorening.

Adblue användning - Från fyllning till funktion

AdBlue är en vattenklar vätska som används i dieseldrivna fordon för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx), som är skadliga för miljön. Detta flytande tillsatsmedel består av urea och demineraliserat vatten och är utrustade med Selective Catalytic Reduction (SCR) teknologi. När det sprayas in i avgaserna omvandlar AdBlue skadliga kväveoxider till kväve och vatten genom en katalytisk process i fordonets katalysator, vilket gör avgasutsläppen renare.

Priset på AdBlue kan variera beroende på inköpsställe och mängden som köps. Tunga fordon som lastbilar och bussar som använder större mängder av ämnet. När det gäller fyllning är det viktigt att föraren av fordonet följer tillverkarens anvisningar för hur mycket AdBlue som ska fyllas på.

Att hälla AdBlue i dieseltanken är ett misstag som kan orsaka skador på fordonets bränslesystem. Om AdBlue hamnar i dieseltanken får fordonet inte startas, och det krävs omedelbar tömning och rengöring av tanken av en kvalificerad Mekare. 

Varningssymbol för AdBlue systemet 

Låg nivå av AdBlue eller fel i AdBlue-systemet.

AdBlue varningssymbol

Vad är Adblue och dess användning

Adblue är ett viktigt medel i dagens moderna dieselfordon, då det spelar en stor roll för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) och därigenom bidra till att förbättra luftkvaliteten och minska miljöpåverkan. Denna lösning består främst av 32,5% urea och 67,5% demineraliserat vatten och används i samband med selektiv katalytisk reduktion (SCR) för att omvandla skadliga kväveoxidutsläpp till oskadliga ämnen som kväve och vattenånga.

Genom att injiceras i avgaserna innan de når SCR-katalysatorn initierar Adblue en kemisk reaktion som effektivt reducerar kväveoxiderna till mer oskadliga beståndsdelar. Detta är särskilt viktigt för att fordon ska uppfylla de stränga utsläppsstandarder som Euro 6 kräver. Genom att integrera Adblue systemet i fordonet kan tillverkare med säkerhet minska kväveoxidutsläppen till en acceptabel nivå.

I de flesta dieselbilar och lastbilar finns en separat Adblue tank där lösningen lagras. Genom ett doseringssystem injiceras Adblue sedan i avgaserna, vilket möjliggör den nödvändiga reaktionen för att minska NOx utsläppen. Det är viktigt att förstå att Adblue inte är en bränsletyp och ska aldrig hällas i bränsletanken, eftersom det kan orsaka allvarliga skador på fordonets motor och bränslesystem.

Utöver dess miljömässiga fördelar är det också viktigt att hantera och använda Adblue på rätt sätt för att undvika olyckor och skador. Vid påfyllning av Adblue är det viktigt att vara försiktig för att undvika spill, och det är bäst att undvika kontakt med hud eller ögon, eftersom lösningen kan orsaka irritation. Om Adblue av misstag fylls på i dieseltanken bör fordonet inte startas, och service bör kontaktas omedelbart för att undvika skador på bränslesystemet.

Adblue är viktig del av dagens dieselfordon och spelar en stor roll för att minska dess miljöpåverkan genom att effektivt minska NOx utsläppen. Med korrekt hantering och användning kan Adblue bidra till en renare och mer hållbar miljö för framtida generationer.

Pris och tillgänglighet för Adblue

Adblue är en viktig tillsats för dieselbilar, och för användare att ha förståelse för dess pris och tillgänglighet.

Adblue 5 liter

Adblue 5 liter

5.0
  • Prisvärd
  • Universial

AdBlue är till för moderna fordon med SCR-teknik för att minska utsläppen. Använd endast högkvalitativ AdBlue som uppfyller ISO 22241-standarden för att undvika skador på katalysatorer. Det är säkert för människor och miljön men bör hanteras försiktigt för att undvika spill. Förvaring bör ske svalt och torrt, och använd inom 12 månader för optimal prestanda.

 

Adblue pris

Priset på Adblue kan variera beroende på inköpsställe och volym. I allmänhet kostar Adblue mellan 8-13 kr per liter när den köps från stationer med pumpar. Om Adblue köps i förpackade dunkar kan priset vara högre, vanligtvis runt 15-20 SEK per liter. Det är värt att jämföra priser mellan olika leverantörer och stationer för att hitta det mest kostnadseffektiva alternativet.

Adblue tanka och dosering

När du tankar Adblue är det viktigt att göra det noggrant för att undvika felaktig påfyllning i dieseltanken. De flesta moderna dieselfordon har en separat påfyllningsplats för Adblue, tydligt markerad för att undvika förväxling. Doseringen av Adblue beror på fordonets storlek och modell, men en allmän riktlinje är att använda cirka 1,5 liter Adblue per 1,000 körda kilometer. Det är dock viktigt att följa fordonstillverkarens rekommendationer vid tankning av Adblue.

Tanka AdBlue

Sammanfattning om Adblue

Adblue är en viktig vätska för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider från dieselbilar. Den består av urea och avjoniserat vatten. Mängden Adblue som krävs varierar beroende på fordonet och körsättet, och det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för rätt nivå i tanken. Genom en katalytisk reaktion i systemet, kallad Selektiv Katalytisk Reduktion (SCR), omvandlar Adblue kväveoxider till ofarliga ämnen som kväve och vatten för att uppfylla utsläppskrav och miljöstandarder. Adblue tillverkas av 32,5% urea och 67,5% avjoniserat vatten, och det är viktigt att använda högkvalitativ Adblue för att undvika skador på SCR-systemet. Det är viktigt att notera att Adblue inte är ett drivmedel utan en förbrukningsvara som används parallellt med diesel, och det bör aldrig blandas med diesel. Om Adblue råkar tankas i dieseltanken kan det orsaka allvarliga skador på bränslesystemet, och i så fall bör bilen inte startas och en verkstad bör kontaktas för att rengöra systemet. För att fylla på Adblue korrekt bör bilens Adblue tank lokaliseras och tillverkarens instruktioner följas. Vid låg Adblue nivå bör påfyllning ske snarast, och det är av viktigt att använda Adblue av korrekt kvalitet och aldrig försöka ersätta det med andra vätskor.

Hälsa och säkerhet kring Adblue

Adblue är en vätska bestående av högrenat vatten och urea och utgör en viktig del i fordon med dieselmotorer som använder selektiv katalytisk reduktionsteknik för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) i utsläppsgaserna. Vid hantering av Adblue är det viktigt att vara försiktig då lösningen kan irritera huden och ögonen. Användning av skyddshandskar och skyddsglasögon rekommenderas för att undvika direktkontakt. Adblue är giftfritt och anses vara säkert för miljön eftersom det bidrar till att minska föroreningar från dieselmotorer genom att omvandla NOx till ofarliga ämnen som kvävedioxid och vattenånga. För att undvika att Adblue fryser, bör det förvaras i en miljö där temperaturen inte sjunker under fryspunkten, som är -11°C, särskilt under vintermånaderna. Vid inandning avger Adblue mycket låga nivåer av ammoniak, men koncentrationen är så låg vid normal användning och förvaring att den inte anses vara hälsoskadlig. Om Adblue kommer i kontakt med hud eller ögon bör det drabbade områdena sköljas noggrant med vatten. För att undvika föroreningar av dieselsystemet är det viktigt att inte blanda Adblue med dieselbränsle. Vid spill bör det rengöras omedelbart för att förhindra halka och absorbering av marken, vilket kan påverka lokala vattensystem negativt. 


Frågor och svar

AdBlue är en vätska bestående av urea och vatten som används i dieselbilar med selektiv katalytisk reduktion (SCR) teknologi för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx). Genom en katalytisk reaktion i fordonets avgassystem omvandlas NOx till ofarliga ämnen som kväve och vatten.

Frekvensen för att fylla på AdBlue varierar beroende på din bils förbrukning och storlek på AdBlue tanken. Generellt sett behöver AdBlue fyllas på när det är låga nivåer, vanligtvis indikerat av ett varningsljus i instrumentpanelen.

AdBlue finns tillgängligt vid många bensinstationer och fordonsbutiker. Du kan också köpa AdBlue på dunk för att fylla på själv. Vissa biltillverkare erbjuder också AdBlue-fyllningsservice vid sina servicecenter.

Om AdBlue fylls i dieseltanken av misstag bör du undvika att starta motorn och kontakta omedelbart en bilverkstad för att rengöra bränslesystemet. Det är viktigt att inte köra bilen eftersom det kan orsaka skador på motorn.

Nej, AdBlue är inte farligt för miljön eller människors hälsa när det används enligt instruktionerna. Det är en icke giftig och biologiskt nedbrytbar vätska. Vid hantering är det dock bäst att undvika hud eller ögonkontakt och undvika att svälja vätskan.