Kallstarta bil
Tim Karlsson

Publicerad

Uppdaterad

Kallstarta bil - Så här ökar du motorns livslängd

Att starta en bil i kalla förhållanden utgör ofta en utmaning, särskilt för dieselbilar. Begreppet 'kallstart' refererar till den komplexa processen av att starta en motor vid låga temperaturer. Det blir särskilt problematiskt då motoroljan tjocknar och kemiska reaktioner i batteriet försämras. Dieselbilar står inför särskilda utmaningar på grund av sina specifika arbetsmetoder och bränslets egenskaper.

Denna artikel går vi igenom en kallstart, identifierar problem vid kallstart, och presenterar effektiva metoder och tekniker för att hantera dessa utmaningar. Vidare diskuteras förberedelser före kallstart, samt tekniker för att minimera miljöpåverkan vid kallstarter genom optimal bränsleförbränning och underhåll av utsläppssystemet. Avslutningsvis ges steg för felsökning och rekommendationer för att hantera bilproblem under kalla väderförhållanden.

Vad är en kallstart?

En kallstart inträffar varje gång en motor startas utan förvärmning vid temperaturer under +10 °C. Vid dessa förhållanden ökar utsläppen gradvis i takt med att temperaturen sjunker. Utsläppen från en kallstartad motor vid -10 °C kan vara betydligt högre jämfört med +10 °C.

För att förstå den påverkan av kallstarter har är det nödvändigt att förstå de olika faktorer som bidrar till ökade utsläpp. Dessa faktorer spelar en stor roll och deras effekter blir mer påtagliga vid lägre temperaturer. I kallt väder, vid korta körsträckor och vid frekvent användning av defroster, sätesvärmare och bränslevärmare blir batterierna ofta inte fullt laddade. När generatorn måste användas för att ladda batteriet ökar bränsleförbrukningen och därmed också utsläppen.

Kallstarta bil - Effektiva metoder för kalla förhållanden

Kallstarta bilen

Att starta en bil i kylan kan vara en utmaning, särskilt för dieselbilar. Begreppet 'kallstart' avser situationen när en motor måste startas vid låga temperaturer, vilket kan vara problematiskt eftersom motorolja förtjockas och kemiska reaktioner i batteriet saktas ner. Dieselbilar har ofta större svårigheter med kallstarter jämfört med bensinbilar på grund av dieselmotorns arbetssätt och bränslets egenskaper.

Bilar som inte startar när det är kallt orsakar inte bara frustration för föraren, utan också högre utsläpp av miljöskadliga avgaser. Detta beror på att en kall motor inte arbetar lika effektivt och renar inte avgaserna lika effektivt som en motor som nått sin optimala arbetstemperatur. Det finns dock åtgärder som kan vidtas för att minska kallstartproblem. Bland annat kan man använda motorvärmare för att förvärma motor och kylarvätska, vilket minskar slitaget och bränsleförbrukningen under starten.

Rekommenderade produkter som kan vara till nytta

Vid kallstart är det viktigt att ha lämpliga produkter till hands för att underlätta och optimera prestandan på ditt fordon. Här är några rekommenderade produkter som kan vara till nytta vid kallstart:

Motorvärmare som passa många modeller

Motorvärmare som passa många modeller

4.0
 • Prisvärd
 • Passar många modeller
 • Inte lika effektiv

Motorvärmare: En motorvärmare är en effektiv lösning för att minska belastningen på motorn och förbättra kallstartsförmågan, särskilt under kalla väderförhållanden.

Omedelbar bekvämlighet i vinterkylan

Omedelbar bekvämlighet i vinterkylan

5.0
 • Prisvärd
 • Effektiv
 • 1200w

Kupevärmare: Fånga värmen i varje körning! Skapa en ultimat körupplevelse med en kraftfulla kupévärmare – din nyckel till omedelbar komfort och problemfria kallstarter i vinterkylan!

Ctek Batteriladdare MXS 7.0 12 volt

Ctek Batteriladdare MXS 7.0 12 volt

5.0
 • Välkänd
 • Effektiv
 • Dyr

Batteriladdare: För att säkerställa att ditt fordon har tillräckligt med batteri, särskilt om det står stilla under längre perioder, kan en batteriladdare eller underhållsladdare vara till stor hjälp.

Smörjning och skydd för din motor

Smörjning och skydd för din motor

5.0
 • Universal
 • kvalitet
 • Dyr

Högkvalitativt motorolja: Användning av en högkvalitativ motorolja, speciellt utformad för kallt väder, är avgörande för att säkerställa smörjning och skydd för motorn vid kallstart.

Dessa produkter är utvalda för att underlätta kallstarter och minska utsläppen vid låga temperaturer. Att inkludera dem kan bidra till smidigare starter.

Översikt av kallstart

Vid låga temperaturer kan fordon, särskilt de med dieselmotorer, stöta på svårigheter med att starta. Kallstart avser processen att starta en bils motor i kallt väder. Eftersom diesel brinner genom kompression kan bränslet ha svårt att antändas när temperaturen är låg, eftersom en kall motor genererar mindre värme vid kompression. För att underlätta kallstarter hos dieselfordon finns olika metoder och tekniker tillgängliga. En motorvärmare förvärmer motorn till en temperatur där den lättare kan starta, medan glödstift används i dieselmotorer för att hetta upp förbränningskammaren före start. Kallstarter kan dock medföra ökad friktion mellan motordelar på grund av tjockare motorolja, vilket kan resultera i ökat slitage. Dessutom kan otillräcklig förbränning leda till högre utsläpp av miljöskadliga avgaser.

För att minska risken för svårstartade dieselmotorer och minska miljöpåverkan, rekommenderas följande:

 • Kontrollera och byt ut glödstift vid behov.
 • Användning av motorvärmare minskar viskositeten på motorns olja och förbättrar förbränningen.
 • Bränsletillsatser kan hjälpa till att förbättra bränslets flöde och förbränning vid kallt väder.

Noggrann uppvärmning och underhåll av bilen är därför viktigt för att effektivt hantera kallstarter och minimera motorproblem och miljöpåverkan.

Problem vid kallstart av dieselmotorer

Dieselbilar stöter på specifika problem vid låga temperaturer som kan påverka startförmågan och motorns funktion. De här problemen uppstår ofta på grund av dieselmotorns till reliance on finstämda komponenter som måste fungera samstämmigt.

Svårigheter med att starta diesel i kallt väder

De huvudsakliga svårigheterna med att starta dieselbilar i kallt väder inkluderar bränslets viskositet och problem med glödstiften. Bränslets viskositet ökar i kalla temperaturer, vilket gör att det inte flyter lika lätt genom bränslesystemet. Detta kan leda till att bränslefilter och ledningar blir igensatta, särskilt om bränslet innehåller paraffin, som tenderar att kristalliseras vid låga temperaturer. Dieselbilar är också beroende av effektiva glödstift för att värma upp förbränningskammaren tillräckligt för att tända bränslet. Om glödstiften fungerar dåligt, kan motorn vara svårstartad eller inte starta alls.

Påverkan av kyla på dieselmotorers komponenter

Kylan kan påverka flera komponenter i en dieselmotor. Ett väl fungerande motorvärmesystem är därför viktigt i kallt klimat, då det föruppvärmer motorn och reducerar slitaget vid start. Dessutom kan låga temperaturer leda till att batteriet tappar styrka, vilket minskar startmotorns förmåga att vrida runt motorn. Gummikomponenter och packningar kan bli styva i kylan, vilket skapar risk för läckage och efterföljande motorproblem. Att bibehålla alla dessa system i gott skick är nyckeln till att minimera kallstartproblem i en dieselmotor.

Förberedelser före kallstart

Batteriladdare för kallstart

Inför kallstart är det viktigt att förbereda bilen för att motverka startsvårigheter och minska slitaget på motorn. Det är särskilt relevant under vintermånaderna då låga temperaturer kan påverka bilens prestanda.

Användning av motorvärmare och kupévärmare

Att förvärma motorn med en motorvärmare är viktigt för att underlätta kallstarter. Motorvärmaren höjer temperaturen på motorns kylvätska vilket resulterar i en mjukare start och mindre motorbelastning. Det är rekommenderat att starta motorvärmaren cirka 1-2 timmar innan avfärd för bästa effekt.

Vidare bidrar användningen av kupévärmare till att inte enbart öka komforten i bilen utan även till att ta hand om elektronik och interiör. Kupévärmaren fungerar genom att förvärma bilens kupé och hjälper till att avfrosta rutor, vilket är viktigt för säker sikt under körning.

Kontroll och underhåll av bilens batteri

Ett väl underhållet batteri är bäst för att bilen ska kunna kallstartas. Batterikapaciteten försämras i kallt väder och kan leda till otillräcklig ström för att starta motorn. Regelbunden kontroll av batteriets laddningsnivå och rengöring av polerna för att förhindra korrosion är därför viktig. Det kan även vara lämpligt att byta ut ett gammalt batteri före vinterns ankomst för att säkerställa pålitlig prestanda.

Tekniker för att minska miljöpåverkan vid kallstarter

När det gäller färre miljöskadliga avgaser vid kallstarter är rätt tekniker viktiga. Specifika metoder och underhållsåtgärder kan förbättra bränsleförbränning och minska utsläppen av skadliga partiklar.

Effektiva metoder för bränsleförbränning

För att förbättra bränsleförbränningen vid kallstarter kan man installera en motorvärmare som förvärmer motorn och därmed minskar utsläppen av skadliga avgaser. Bränsletillsatser är ämnen som kan tillsättas i bränslet för att förbättra förbränningen och reducera bildningen av skadliga partiklar, särskilt vid låga temperaturer. Motorvärmare möjliggör förvärmning av motorn före start, medan bränsletillsatser används för att förbättra bränslets egenskaper.

Underhåll av bilens utsläppssystem

För att minska mängden skadliga avgaser är underhåll av partikelfilter och EGR-system (Exhaust Gas Recirculation) vitkigt. Det är nödvändigt att följa tillverkarens underhållsschema för byte och rengöring av partikelfiltret och för att säkerställa dess effektivitet. EGR-systemet spelar en avgörande roll genom att sänka temperaturen i förbränningskammaren och därigenom minska kväveoxiderna (NOx). Det är viktigt att utföra regelbundet underhåll av både partikelfiltret och EGR-systemet för att behålla deras funktion och minska utsläppen av skadliga ämnen.

Att hantera en bil som inte startar i kallt väder

När temperaturen sjunker kan en bil bli svårstartad. Det är viktigt att känna till rätt åtgärder för att adressera problemet effektivt och minska risken för skador på bilen.

Steg för felsökning

Noggrann kontroll av bilens batteri är viktigt, särskilt med tanke på kallare väderförhållanden som kan påverka dess prestanda. För att säkerställa att batteriet har tillräckligt med ström, överväg följande åtgärder:

 • Använd en batteriladdare om spänningen är låg.
 • Inspektera batteriets poler för eventuell korrosion och rengör dem vid behov.

Vid behov av starthjälp för ett urladdat batteri, är det viktigt att korrekt ansluta startkablarna enligt följande steg:

 • Anslut startkablarna korrekt till ett fungerande fordon, säkerställ att polariteten matchar.
 • Försök att starta bilen med hjälp av startkablarna i enlighet med tillverkarens anvisningar och rekommendationer.

Vid misstanke om problem med dieselbränsle vid låga temperaturer är det viktigt att kontrollera bränslesystemet och följa dessa åtgärder:

 • Se till att bränslefiltret och ledningarna inte är tilltäppta för att säkerställa ett fritt bränsleflöde.
 • Vid behov kan du använda tillsatser som förbättrar bränslets flöde vid kyla för att undvika blockeringar i bränslesystemet.

Problem med att start bilen inte kan lösas på egen hand kan det vara nödvändigt att söka professionell hjälp från en verkstad eller Mekare. 

Om bilen inte startar kan ett besök hos en Mekare vara nödvändigt för att diagnostisera det underliggande problemet med specialutrustning och expertkunskap. Verkstäder och Mekare har den erfarenhet, utrustning och kunskap som krävs för att åtgärda problemet och utföra eventuella reparationer eller service som behövs för att få bilen att starta igen. Utöver att lösa det aktuella problemet kan en professionell verkstad också ge råd om åtgärder för att förhindra liknande problem i framtiden. Det kan inkludera rekommendationer för regelbundet batteriunderhåll eller användning av bränsletillsatser som är utformade för att förbättra kallstartsförmågan.

Vanliga frågor kring kallstart av bil

Att starta en bil i kallt väder kan vara utmanande, speciellt för dieselmotorer som ofta kräver glödning för att underlätta processen. Förare stöter ibland på svårigheter som att motorn är svårstartad eller inte startar alls.

För att underlätta en kallstart av bilen finns det flera åtgärder som kan vidtas:

 • Använd en motorvärmare för att höja motorns temperatur innan start.
 • Ett svagt batteri har svårare att ge den ström som krävs för att starta i kyla.
 • En olja med lägre viskositet underlättar start vid låga temperaturer.
 • För dieselfordon är det viktigt att glödstiften fungerar korrekt för en effektiv glödning.

Studieresultat från VTT i Finland - Elektriska bilvärmesystem och dess påverkan

En studie genomförd av VTT i Finland har undersökt effekterna av elektriska bilvärmesystem på utsläppen från Euro 5 och Euro 6 bensin samt dieselbilar. I testet jämfördes fordon utrustade med DEFAs elektriska bilvärmesystem, WarmUp, med identiska modeller under de första 20 minuterna efter en kallstart vid -20 °C. Resultaten presenteras i nedanstående tabeller:

Bensin EURO 5

Utsläppstyp Kallstart (g/km) Förvärmd (g/km) Minskning (%)
CO2 306 253 17
PM (partiklar) 152 12 92
NOx 0,35 0,17 52

Diesel EURO 6

Utsläppstyp Kallstart (g/km) Förvärmd (g/km) Minskning (%)
CO2 254 198 22
PM (partiklar) <1 <1 0
NOx 0,97 0,60 38

Viktiga resultat från studien:

 • Elektriska bilvärmesystem kan minska partikelutsläppen med upp till 92%, vilket är av stor betydelse för hälsan och luftkvaliteten i städer.
 • För bensinbilar minskar NOx-utsläppen med upp till 52%, medan dieselbilar minskar med 38%. Även om procenttalet är högre för bensinbilar, är den absoluta minskningen större för dieselbilar.
 • Elektriska bilvärmesystem kan minska CO2-utsläppen från bensinbilar med upp till 17% och från dieselbilar med upp till 22%.
 • Studien visar nästan total eliminering av HC (kolväten) och CO (koloxid) under förvärmningsfasen.
 • Sammantaget indikerar studien att elektriska bilvärmesystem kan minska det totala utsläppet av skadliga ämnen med upp till 71% och bränsleförbrukningen med upp till 24% under de testade förhållandena.

Slutligen är en välinformerad förares medvetenhet om de specifika kraven för sin bil och regelbundet underhåll för att möta utmaningarna med kallstart och samtidigt minimera påverkan på miljön.


Frågor och svar

Dieselbilar har svårigheter på grund av ökad bränsleviskositet och beroendet av effektiva glödstift för att antända bränslet vid låga temperaturer.

Kyla kan påverka motorvärmaren, batteriet och bränslesystemet, vilket kan leda till svårstart och ökad slitage.

Motorvärmare förvärmer motorn och kylvätskan, vilket underlättar startprocessen och minskar slitage genom att minska viskositeten på motoroljan.

Kylan försämrar batteriets kapacitet, vilket kan leda till otillräcklig ström för att starta motorn. Regelbunden batteriövervakning och underhåll är viktigt.

Glödstift är avgörande för att värma upp förbränningskammaren, och om de är slitna kan det resultera i svårstarter eller att motorn inte startar alls.

Regelbundet underhåll minskar skadliga avgaser genom att optimera partikelfiltrets och EGR-systemets funktion.

Användning av motorvärmare, kupévärmare och kontroll av batteriets skick är viktiga för att underlätta kallstarter och bibehålla bilens prestanda.

Felsökning inkluderar att kontrollera batteriet, använda batteriladdare, och säker anslutning av startkablar för att ge starthjälp.

Mekaniker kan diagnostisera och reparera komplexa problem. Rekommendationer för framtida underhåll kan också ges för att förebygga svårstarter.