Släcka tvåor
Tobias Karlsson

Publicerad

Uppdaterad

Tvåa på besiktningen

Att få en tvåa under fordonsbesiktningen kan vara utmanande, men med rätt kunskap och förberedelser kan du effektivt navigera dig genom processen och åtgärda eventuella brister. Vi kommer att gå igenom allt från att förstå vad en tvåa innebär till stegen för ombesiktning och hur man hanterar kostnader för reparationer.

Att få en tvåa på besiktningen kan vara stressande, men det är viktigt att veta hur man hanterar och löser de problem som upptäckts. I denna guide kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om tvåor på besiktningen, inklusive vad en tvåa innebär, hur du släcker tvåor och vad du kan förvänta dig under processen för efterkontroll och ombesiktning. Låt oss börja med att förstå grunderna och sedan gå vidare för att lösa dessa vanliga besiktningsproblem.

Släcka tvåor på besiktningen

När ett fordon går igenom en besiktning kan det hända att det inte klarar sig helt utan anmärkningar. En "tvåa" är en term som används i besiktningsprotokollet för att kategorisera ett mindre allvarligt fel. Dessa fel kräver åtgärder, men bedöms inte som omedelbart trafikfarliga. Om du inte har genomfört en efterkontroll inom en 30 dagarsperiod, kommer ditt fordon att ha körförbud. Dessutom krävs en ny kontrollbesiktning efter ytterligare 30 dagar.

Att "släcka tvåor" innebär att åtgärda de problem som identifierats under besiktningen och sedan återvända fordonet för en efterkontroll. Bilverkstäder som är specialiserade på att släcka tvåor kan erbjuda tjänster för att reparera dessa typer av defekter du fick tvåor på. När defekter(na) är åtgärdade kan fordonet gå igenom en ny besiktning för att visa att alla tidigare noterade brister har korrigerats. Denna process säkerställer att fordonet uppfyller de standarder och krav som ställs för trafiksäkerhet och miljöhänsyn.

Besiktning och identifiering av tvåor

Besiktning är en bedömning av ett fordon för att fastställa dess skick och säkerhet. Regelbunden besiktning av fordon är av stor betydelse för trafiksäkerheten och miljön. Det är ett lagstadgat krav från Transportstyrelsen att alla fordon genomgår denna kontroll för att säkerställa att de uppfyller de standarderna.

En "tvåa", i besiktningsprotokollet indikerar brister som behöver åtgärdas på fordonet. Dessa brister kan vara relaterade till säkerhet eller miljö, till exempel otillräcklig bromsfunktion. Kostnaden för att åtgärda en tvåa kan variera och bör inkludera både arbetskostnader och materialkostnader. Efter utförd reparation kan fordonet behöva genomgå en efterkontroll för att säkerställa att bristerna har åtgärdats.

Ackrediterade verkstäder har behörighet att utföra ombesiktning och reparera de brister som hittats vid besiktningen. Dessa verkstäder kan även genomföra efterkontroller och intyga att de identifierade bristerna har åtgärdats.

Efter att ett fordon har fått en tvåa vid besiktningen måste dess ägare inom 30 dagar åtgärda bristerna för att återställa fordonets körduglighet. Efter reparation kan fordonet genomgå en efterkontroll vid en ackrediterad verkstad eller besiktningsstation för att säkerställa att alla brister har åtgärdats.

Undvik onödiga tvåor

För att undvika att få onödiga tvåor vid bilbesiktning rekommenderar vi att du går igenom en checklista för bilbesiktning innan du tar ditt fordon till besiktningen. En sådan checklista kan inkludera punkter som att kontrollera bromsar, ljus, däcktryck, vindrutetorkare, och andra säkerhets- och miljörelaterade komponenter.

Genom att noggrant kontrollera ditt fordon i förväg kan du upptäcka potentiella brister och åtgärda dem innan besiktningen. Det kan spara dig både tid och pengar genom att undvika att behöva göra reparationer i efterhand för att åtgärda tvåor.

Att följa en noggrann checklista och se till att ditt fordon är i god ordning innan du tar det till besiktningen är ett bra sätt att minimera risken för att få onödiga tvåor och säkerställa att din bil är säker och miljövänlig.

Processen för ombesiktning

Efter att en bil fått anmärkningen "tvåa" under besiktningen krävs en ombesiktning för att verifiera att tidigare upptäckta fel har åtgärdats. Processen har flera steg från reparation till slutlig godkännande.

Steg för ombesiktning

  1. Bilen har underkänts på grund av specifika brister, benämnda som "tvåor," i besiktningsprotokollet.
  2. Bilen måste repareras av antingen ägaren eller en bilverkstad för att korrigera defekterna.
  3. När felen är åtgärdade bokas en tid med en ackrediterad besiktningsstation för efterkontroll.
  4. Under efterkontrollen genomför besiktningsstationen tester för att säkerställa att alla tidigare anmärkningar har åtgärdats korrekt.

Rapportering och godkännande

Besiktningsstationen rapporterar resultatet av efterkontrollen till Transportstyrelsen, och denna information dokumenteras i ett återkontrollprotokoll. Om bilen klarar efterkontrollen utan anmärkningar blir den godkänd. Swedac, som är ansvarig för ackrediteringen, säkerställer att protokollen överensstämmer med regelverken. Om bilen inte presenteras för ombesiktning inom föreskriven tid, kan Transportstyrelsen besluta om ett körförbud. Bilar som har körförbud och ändå används i trafiken kan stoppas av polisen. Körförbudet dokumenteras i bilens register och är tillgängligt för polisen vid kontroll.

Däck och hjulrelaterade tvåor

Vid en bilbesiktning kan däck och hjul vara utsatta för brister som resulterar i anmärkningen "tvåa". Ett korrekt åtgärdande av dessa fel är essentiellt för att säkerställa fordonets värdighet på vägen.

Vanliga problem med däck

Lagkravet för sommardäck är minst 1,6 mm djupa och för vinterdäck minst 3 mm. Om dessa krav inte uppfylls, blir det en anmärkning. Ojämnt slitage på däcken kan tyda på fel i hjulinställningen eller defekta hjulupphängningskomponenter. Sprickor, snitt, bulor eller andra synliga skador på däcken är allvarliga brister som måste åtgärdas för att undvika tvåor. Däcken ska ha de dimensioner och typgodkännanden som tillverkaren föreskriver. Felaktiga däck leder till brister vid besiktningen. För lågt eller för högt lufttryck i däcken påverkar både bilens köregenskaper och däckens livslängd. En inkorrekt hjulinställning kan orsaka ojämnt däckslitage och måste korrigeras. Hjulbultar och hjulmuttrar ska vara väl åtdragna och fullständiga för att säkerställa hjulens stabilitet.

Årstid Krav på Däckmönsterdjup
Sommar Minst 1,6 mm
Vinter Minst 3 mm

Vad händer hos bilverkstaden

När ett fordon har underkänts vid besiktningen på grund av vissa fel, kallas det för att fordonet har fått en "tvåa". För att rätta till dessa brister och uppfylla fordonsinspektionens krav vänder sig fordonsägare till en bilverkstad för att "släcka tvåorna".

Bilbesikning

Bilverkstadens roll i processen

En ackrediterad verkstad är en nyckelspelare i processen att åtgärda de fel som identifierats under en bilbesiktning. Verkstaden genomför de nödvändiga reparationerna och ser till att fordonet uppfyller de krav som ställs för att den ska passera en efterföljande besiktning. Reparationsarbetet kan inkludera ett brett spektrum av åtgärder, från enkla justeringar till större arbete.

Förberedelser inför återbesiktning

För att få en framgångsrik efterkontroll måste bilverkstaden förbesiktiga fordonet och identifiera alla fel som måste åtgärdas. Efter detta sker det faktiska reparationsarbetet, där bilverkstaden använder både material och arbete. Fordonets ägare bör rådgöra med verkstaden för att förstå vilka åtgärder som ska utföras.

Kostnader och offert

Kostnaden för att släcka 2 kan variera beroende på storleken av arbetet och typen av material som behövs. En bilverkstad bör ge en detaljerad offert som inkluderar både arbetskostnad och materialkostnad. Detta gör det möjligt för fordonsägaren att förstå de ekonomiska alternativen av reparationerna innan de påbörjas.

Exempel på kostnadsberäkning:

Beskrivning Kostnad (SEK)
Material 500
Arbete (2 timmar 800 kr/h) 1,600
Total kostnad 2,100

En transparent kommunikation om kostnader är viktigt för att upprätthålla en god relation mellan bilverkstaden och kunden.


Frågor och svar

En "tvåa" är en term som används för att kategorisera mindre allvarliga fel vid en besiktning. Det indikerar brister som behöver åtgärdas men bedöms inte som omedelbart trafikfarliga. För att korrigera dessa fel måste ägaren utföra efterkontroll inom 30 dagar och eventuellt genomgå en ny besiktning efter ytterligare 30 dagar.

Bilverkstaden är avgörande för att korrigera bristerna som identifierats under besiktningen och säkerställa att fordonet uppfyller kraven för en efterkontroll. Verkstaden genomför reparationerna och förbereder fordonet för efterbesiktning för att säkerställa att tidigare noterade fel har korrigerats.

Kostnaden för att åtgärda en tvåa kan variera beroende på omfattningen av arbetet och materialkostnaderna. En typisk kostnadsuppskattning inkluderar både arbetskostnad och materialkostnad. Det är viktigt att ha en transparent kommunikation om kostnader mellan bilverkstaden och kunden för att undvika missförstånd.

Om bristerna inte åtgärdas inom 30 dagar efter att en tvåa noterats vid besiktningen kan fordonet få körförbud av Transportstyrelsen. Fordonet kan också stoppas av polisen om det används i trafiken trots körförbudet. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att korrigera bristerna inom den föreskrivna tidsramen.